ПЕДАГОГІКА – ЦЕ ЖИТТЯ АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА

ПЕДАГОГІКА – ЦЕ ЖИТТЯ АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА

“На крилах педагогіки Добра
 Несеш, учителю, ти в світ науку,
 Що вчить дитину гідно йти в життя,
 Взявши Надію й Істину у руку.

Тобі сіять дано проміннями Краси,
Яка в душі живе й тече у твоїх жилах.
Ти дітям своє серце віддаси,
Щоби в житті Любов жила і Віра”.

Академік Іван Андрійович Зязюн належить до тих діячів освіти, науки, культури сучасності, про яких кажуть: у нього є Ім’я.

Педагогічна наука кінця ХХ - початку ХХІ століть не мислима без введених І. А. Зязюном у вживання понять «філософія освіти», «філософія виховання», «педагогічна майстерність», «педагогіка добра», «краса педагогічної дії»…

Яким має бути основний методологічний підхід до обґрунтування ролі, місця, провідної місії і головних функцій педагога в системі освіти України? Це дитиноцентризм,  особистісно орієнтоване, гуманістичне та суб’єктно-діяльнісне навчання. Гуманістична спрямованість діяльності педагога, за словами академіка,  полягає у тому, що педагогічна діяльність належить до типу суб’єкт-суб’єктної діяльності, в якій особливе місце посідає чутливість педагога до учня і до його проблем, життєвих, професійних і фахових перспектив, внутрішнього емоційно-почуттєвого стану, отримання радості від успіхів у навчально-пізнавальній діяльності тощо. У зв’язку з цим справжнім смислом педагогічної діяльності є, за переконанням Івана Зязюна, «людинознавство», на основі чого організуються подальші дії педагога щодо конкретного учня. В контексті гуманістичної ідеї слід підняти проблему «олюднення Людини» у сфері освіти, тому що смислом і ціллю освіти є Людина у постійному (впродовж життя) розвитку, її духовне становлення, гармонія відносин 
із собою та іншими людьми, зі світом. У такий спосіб освіта на державному рівні створює умови розвитку – саморозвитку, виховання – самовиховання, навчання – самонавчання всіх і кожного. Під освітою розуміється процес входження людини в життя суспільства, в цілісний світ «живої» та «неживої» природи. Отже, система освіти створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку особистості та в ідеалі її призначення – щастя людини. Кінцевий результат освіти – внутрішній стан людини на рівні потреби пізнавати нове, здобувати знання, виробляти матеріальні й духовні цінності, допомагати ближньому, бути добротворцем».

26 березня 2018 року в Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка (директор Щербак О. І., доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України) відбувся круглий стіл «Педагогіка – це моє життя…» (до 80-річчя від дня народження академіка Івана Зязюна), організований Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

З вітальним словом виступила модератор заходу Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, яка підкреслила, що «життя і діяльність видатного педагога, вченого, академіка І. А. Зязюна, засновника Української наукової школи педагогічної майстерності – взірець самовідданої праці на благо держави, вітчизняної та світової педагогічної науки». «У надрах наукової школи І. А. Зязюна,  - зазначила академік, - підготовлено тисячі кваліфікованих педагогів-дослідників для різних регіонів України, Польщі, Росії, інших країн, які плідно працюють на теренах педагогічної науки і практики, роблять вагомий внесок у розбудову професійної освіти, втілюючи Красу, Добро, Істину у педагогічну діяльність і науковий пошук». 

Родинно теплим був виступ - віртуальна екскурсія музеєм-садибою І. Зязюна племінника академіка Лавріненка Олександра Андрійовича, доктора педагогічних наук, професора, завідувача відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І. А. Зязюна ІПОІОД НАПН України.

На круглому столі з доповідями виступили три академіки - друзі Івана Андрійовича:

І. Д. Бех – доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України – «Чотири творчі інтенції І. А. Зязюна».

Г. Г. Філіпчук - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, перший заступник голови Правління Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка – «Освіта як ціннісний вимір педагогіки Івана Зязюна».

В. Ю.Биков - доктор  технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України – «Академік І. А. Зязюн – взірець для майбутніх поколінь».

Штома Л. Н., завідувач бібліотекою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, виступила з презентацією бібліографічного покажчика «Іван Андрійович Зязюн: педагог, вчений, філософ» (2018) (науковий редактор – академік Н. Г. Ничкало, укладач – завідувач бібліотеки ІПОІОД НАПН України Л. Н. Штома): «Філософ, Міністр і Майстер добра, і Ректор-новатор, і Майстер пера, нестримного літу думок педагог…»

У виступах докторів наук, професорів, кандидатів педагогічних наук, наукових співробітників ІПОІОД НАПН України, освітян звучали слова вдячності академіку Іванові Андрійовичу Зязюну за його  Людяність, Добро, Красу, Істину, за  школу педагогічної майстерності, велику педагогічну науку, за роки спільної праці і спілкування в ІПОІОД НАПН України. 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України свято береже ім’я великого вчителя учителів і гідно продовжує його справу.   стратегічна мета інституту: забезпечити системну науково-дослідну діяльність, спрямовану на теоретико-методологічне обґрунтування державної політики у професійній підготовці педагогів нової генерації та обґрунтування теоретичних і методичних засад розвитку освіти дорослих в умовах неперервної освіти – освіти впродовж життя на основі врахування світових тенденцій, вітчизняного досвіду та перспективних потреб Української держави. Як бачимо, в результаті творчої праці цілеспрямованого колективу дослідників у кадрах наукової школи педагогічної майстерності І. А. Зязюна народжуються нові науковці, виходять у світ нові книги. У зв'язку з цим мимоволі згадується вислів англійського вченого-гуманіста Френсіса Бекона: "Книги – пароплави думки, що мандрують за хвилями часу й бережно несуть свій дорогоцінний скарб від покоління до покоління". 

Щиро вдячна за науково-творчу роботу і діловий підхід до справи організаційному комітетові круглого столу: Щербак О. І., Лавріненку О. А., Вовк М. П., Філіпчук Н. О., Гомелі Н. С., Постригач Н. О., Котуну К. В., Кондратьєвій В. П.

Я щаслива і вдячна долі, що мала нагоду спілкуватися з великим педагогом, що встигла подякувати йому за мудрі поради для життя і професійної діяльності. Вважаю, що педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна – це той дорогоцінний скарб, який пов'язаний з майбутнім нової української школи та з майбутнім нашої держави. 

Category