Національній академії педагогічних наук України — 25!

доповідь

Національна академія педагогічних наук України (НАПН України) є вищою галузевою державною науковою установою, заснованою Указом Президента України 4 березня 1992 року. Тоді Академія об’єднала Інститут педагогіки, якому нині вже 90 років, Інститут психології імені Г. С. Костюка, що відсвяткував 70-річчя, Педагогічний музей, що налічує понад 115 років, і Університет менеджменту освіти, як наукові установи, а також кращих учених — педагогів і психологів — з усієї України. Поважний вік наукових установ, що ввійшли до складу Академії, свідчить про високий рівень розвитку української науки, зокрема педагогічної, традиції мислення й шано­бливого ставлення до освіти й освіченості, притаманні українському народу. Ці традиції ведуть свою історію ще від існування Києво-Могилянської академії (XVII—XVIII ст.) та інших осередків освіти й науки на теренах України.

Два найстарші інститути, що поєднували різні напрями досліджень у галузі психології і педагогіки, дали змогу організувати окремі науково-дослідні установи — Інститут проблем виховання, Інститут спеціальної педагогіки, Інститут соціальної та політичної психології, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут вищої освіти, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, Державну науково-педагогічну бібліотеку України ім. В. О. Сухомлинського, а також Інститут професійно-технічної освіти та Інститут обдарованої дитини — наймолодші установи, що мають десятилітню історію. Наразі з Педагогічним музеєм України і Навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академія підтримує стосунки інтенсивної наукової співпраці та здійснює науково-методичне консультування.

Діяльність Національної академії педагогічних наук України зосереджено на теоретико-методологічному обґрунтуванні психологічної і педагогічної науки, нової філософії освіти на засадах людиноцентризму, цілей і пріоритетів розвитку вітчизняної системи освіти, дидактичному і методичному забезпеченні навчально-виховного процесу (на всіх освітніх рівнях), патріотичного й морально-духовного виховання особистості, її соціалізації в нинішніх умовах. Усі ці складові є основою формування успішної, конкурентоздатної людини в контексті європейської інтеграції і глобалізаційних викликів.

Учені й наукові співробітники Академії опрацьовують питання методології і філософії освіти, розвитку особистості, проблеми методів і конкретних методик виховання й навчання дітей і молоді, акцентуючи на інноваційних підходах, зокрема:

• досліджують теоретико-методологічні проблеми виховання, змісту і динаміки цілісного виховного процесу, взаємодії особи, сім’ї, суспільства, навчального закладу;
• здійснюють наукове обґрунтування змісту освіти в усіх рівнях освіти й різних типах навчальних закладів, опрацювання принципів і методик вимірювання навчальних досягнень учнів і студентів, порівняльного оцінювання якості освіти в українській і зарубіжній школах; 
• створюють підручники, навчальні посібники, ІТ-засоби навчання на основі нових засад — компетентнісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного підходів;
• обгрунтовують змістовне й методичне забезпечення профільного навчання в старшій школі; 
• розробляють інноваційні педагогічні технології, що базуються на використанні найновіших досягнень психології, вікової фізіології, соціології, інших наук про людину, враховуючи інтереси, потреби, запити дітей, молоді й дорослих; 
• розв’язують проблеми підвищення кваліфікації робітників на виробництві, функціонування і розвитку системи освіти дорослих, національної системи кваліфікацій;
• обґрунтовують закономірності трансформації вищої школи, її інтеграції у європейську вищу освіту, технології оцінювання навчальних результатів, якості вищої освіти на основі компетентнісного і ква­лі­фікаційного підходів.

Останнім часом розроблено й представлено громадськості Концепцію середньої загальноосвітньої школи України (12-річна школа). Підготовлено «Національну доповідь про стан і перспективи розвитку освіти України», що присвячена 25-річному ювілею нашої держави.

виставка

 

Наукові підрозділи Академії — науково-дослідні інститути, центри й Університет менеджменту освіти — об’єднано в п’ять відділень, які очолюють академіки-секретарі:

• загальної педагогіки та філософії освіти (Ольга Василівна Сухомлинська, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор);
• психології, вікової фізіології та дефектології (Сергій Дмитрович Максименко, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор);
• загальної середньої освіти (Олександр Іванович Ляшенко, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор);
• професійної освіти і освіти дорослих (Нелля Григорівна Ничкало, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор);
• вищої освіти (Микола Борисович Євтух, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор).

Очільником Національної академії педагогічних наук України є її президент Василь Григорович Кремень, академік Національної академії наук України і Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор. Першим віце-президентом і головним ученим секретарем є Володимир Іларіонович Луговий, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Віце-президентом — Андрій Миколайович Гуржій, академік НАПН України, доктор технічних наук, професор.

Загальна чисельність членів НАПН України становить 161 особу, з них 71 дійсний член і 90 — члени-кореспонденти, 39 іноземних членів, 14 почесних академіків. У наукових установах працює близько 900 науковців, з них — понад 140 докторів і 370 кандидатів наук. Наукові установи та члени Академії проводять дослідження з майже 280 тем за 31 науковим напрямом.

виставка

 

Суттєвою складовою роботи Академії є співпраця з експериментальними майданчиками — школами, дошкільними та позашкільними закладами, професійно-технічними училищами, інститутами та університетами. Виступаючи як суб’єкти спільного науково-практичного процесу, експериментальні майданчики не лише апробують наукові ідеї, а й упроваджують, їхні ініціативи надихають і стають джерелом новітніх педагогічних ідей.

За результатами наукових досліджень, члени Академії та науковці підвідомчих установ щорічно публікують майже 3 тисячі праць, у тому числі близько 100 монографій, майже 210 підручників і навчальних посібників, більше 50 методичних посібників і рекомендацій, майже 70 словників і довідників, близько 120 збірників наукових праць, понад 40 навчальних програм і концепцій. Загалом Академія є організатором більше 150 масових науково-педагогічних заходів на рік.

При Президії НАПН України функціонує Міжвідомча рада з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні.

В установах Академії здій­сню­ється підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, в яких навчаються 360 аспірантів і триває підготовка понад 60 докторантів, функціонує 17 спе­ціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

НАПН України співпрацює з Комітетом з науки і освіти Верховної Ради України, Міністерством освіти і науки, Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерством соціальної політики, Національною академією наук та галузевими академіями наук України, університетами, іншими навчальними закладами, має контакти з науковими установами інших країн (Бельгії, Білорусі, Болгарії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Іспанії, Казахстану, Канади, Китаю, Латвії, Молдови, Німеччини, Норвегії, Польщі, Росії, Румунії, Сербії, Словаччини, США, Фінляндії, Франції, Швеції та ін.).

Співробітництво з такими міжнародними організаціями, як Європейська комісія, ПРООН в Україні, ЮНЕСКО, Рада Європи, Світовий банк тощо сприяє інтеграції України в європейський та світовий освітній простір, збагаченню педагогічної і психологічної наук.

Лідія Ткаченко

Category