Виховуємо патріотів України

«Патріотизм — це осягнення
святині — Батьківщини —
не тільки розумом, а й передусім серцем…
Патріотизм починається з
любові до людини»
В. О. Сухомлинський

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають велике значення подальшого виз­на­чення своєї долі, долі своїх рідних, близьких, сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В сучасних умовах пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд із збереженням своєї суверенності та територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування у європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання.

Виховуємо патріотів України

Серед виховних на­пря­мів найбільш актуальними виступають патріотичне, національне та громадянське виховання як стрижневі та основоположні, що відповідають нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають цеглини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

В основу системи патріотичного та національного виховання Будинку дитячої творчості Шевченківського району м. Києва покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника, розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях та звичаях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології.

Виховуємо патріотів України

Головне завдання полягає в тому, щоб через реалізацію системного і цілеспрямованого комплексу заходів сприяти вихованню патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможними, успішно реалізовуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій української національної культури.

Неможливо уявити справжнього громадянина-патріота, який би не проявляв любові до рідного краю, не шанував батька-матері, не знав свого родоводу, національних традицій та звичаїв, не відчував єдності з природою, не турбувався про її охорону та збереження довкілля.

Становлення вихованця Будинку дитячої творчості як громадянина та патріота — актуальна проблема сьогодення. Цей процес відбувається під час навчання та виховання та представляє цілий комплекс заходів, спрямованих на формування дитини як особистості.

Ефективність патріотичного та національного виховання в системі виховної роботи нашого позашкільного закладу значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, методів і форм його організації. Пріоритетна роль доцільно відводиться активним методам, застосування яких ґрунтується на демократичному стилі взаємодії, сприяє формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів відноситься: соціально-проектна діяльність, ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, ігри-драматизації, створення проблемних ситуацій та ситуацій успіху, аналіз конфліктів і моделей стилів поведінки.

Формами позаурочної роботи з національного та патріотичного виховання в Будинку дитячої творчості є:
1. Зустрічі з волонтерами, бійцями добровольчих батальйонів та військовими, які перебувають у зоні АТО; представниками громадськості, видатними діячами культури та мистецтв, спортсменами;
2. Уроки мужності з учасниками Великої Вітчизняної війни та учасниками бойових дій на території інших держав;
3. Організація та проведення районного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Не владний над подвигом час»;
4. Заходи, присвячені вшануванню пам’яті Героїв Крут, жертв Голодомору, Голокосту та політичних репресій;
5. Співпраця з Київським міським шпиталем для ветеранів Великої Вітчизняної війни у Пущі-Водиці: організація виставок дитячих робіт; підготовка та проведення концертів до Днів визволення Києва та України, Дня Перемоги;
6. Співпраця з Київським військовим ліцеєм імені Івана Богуна, Всеукраїнським альянсом бійців та волонтерів АТО;
7. Участь у конкурсах, акціях, виставках, присвячених вшануванню Т. Г. Шевченка, Днів українського козацтва, захисника Вітчизни, Соборності України, Збройних сил України.
В Будинку дитячої творчості розроблено проект «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього», який діє вже другий рік.

Проект розроблено на основі Національної доктрини розвитку освіти України, «Концепції національно-патріотичного виховання молоді», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту».

Мета проекту: сприяння вихованню у молодого покоління почуття національної свідомості та гідності, патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку.

Виховуємо патріотів України

Завдання Проекту:
— утвердження в свідомості й почуття особистості, патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
— виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки, традицій та звичаїв українського народу;
— визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;
— формування національного самоствердження, любові до рідної землі, держави, родини, народу;
— визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності його культурної спадщини та майбутнього;
— формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
— формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;
— посилення ролі сім’ї у національному та патріотичному вихованні дітей;
— взаємодія батьків та педагогів у роботі по національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління;
— активізація форм масової патріотичної діяльності (пошукова робота, тематичні заходи, пов’язані зі знаменними й пам’ятними датами).

Виховуємо патріотів України

Принципи патріотичного та національного виховання, на основі яких діє Проект:
Основними принципами патріотичного та національного виховання є:
— принцип національної спрямованості, що передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури; повагу, толерантність до культури усіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу;
— принцип гуманізації виховного процесу означає, що керівник гуртка зосереджує увагу на дитині як вищій цінності, враховує її вікові та індивідуальні особливості й можливості, не форсує її розвитку, спонукає до самостійності, задовольняє базові потреби дитини; виробляє індивідуальну програму її розвитку, стимулює свідоме ставлення до своєї поведінки, діяльності, патріотичних цінностей;
— принцип самоактивності і саморегуляції, який сприяє розвитку у вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень. Поступово виробляє громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;
— принцип культуровідповідності, що передбачає органічну єдність патріотичного виховання з історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, які забезпечують духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь;
— принцип полікультурності передбачає інтегрованість української культури у європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування у дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних від національних ідей цінностей, до культури, мистецтва, вірування інших народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської;
— принцип соціальної відповідності обумовлює необхідність узгодженості змісту і методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій організовується виховний процес.

Завдання патріотичного та національого виховання зорієнтовані на реальні соціально-економічні умови і передбачають виховання у дітей готовності до захисту Вітчизни та ефективного розв’язання життєвих проблем.

Впроваджуючи саме цей Проект у виховну роботу Будинку дитячої творчості, ми очікуємо на певні результати, а саме:
— налагодження тісних взаємо­зв’язку і взаємодії між суб’єктами патріотичного виховання;
— активізацію співпраці з ветеранськими, молодіжними, військово-спортивними та іншими громадськими організаціями;
— розвиток у вихованців загальнолюдських цінностей, національної гордості, культури міжнародних відносин, морально-психологічних якостей громадянина-патріота;
— поглиблення знань про кращі традиції українського народу, процесу формування у молоді пріоритетності, високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження патріотизму та національної свідомості, що сприятиме зміцненню духовної, моральної єдності суспільства в цілому.

Під час реалізації цього Проекту ми особливу увагу приділяємо проведенню заходів, спрямованих на реалізацію патріотичного та національного виховання, залучаючи ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, учасників бойових дій на Сході України, членів сімей Героїв Небесної сотні, бійців АТО та їхніх сімей, діячів культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію. Серед тих, хто допомагає нашим педагогам у вихованні наших вихованців, майбутніх патріотів та громадян України учасники бойових дій на Сході України: Сергій Гичка, Олексій Дмитрашківський, Кирило Сергєєв, Олександр Кітін, голова окремого підрозділу інвалідів АТО, поет-пісняр, редактор Всеукраїнського журналу «Дзвіночок» Анатолій Фіглюк, відома українська поетеса, член Національної спілки письменників України, заступник директора, головний редактор видавництва «Криниця» Тетяна Майданович, поет-пісняр, лауреат міжнародних та всеукраїнських пісенних конкурсів, учасник бойових дій в Афганістані В’ячеслав Купрієнко, член Національної спілки журналістів України, заступник Генерального директора «Видавничого дому «Справи сімейні» Людмила Грабовенко, поет-композитор Анатолій Урюпін, лауреат міжнародних та всеукраїнських пісенних конкурсів, лауреат двох номінацій Міжнародного пісенного конкурсу в Болгарії «Музіте-2011», солістка військового оркестру Київського військового ліцею імені Івана Богуна Інна Лещук, народна артистка України, акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Галина Яблонська, солістка Канадської опери, відомий педагог, громадський діяч Світлана Катерноза, заслужена артистка України, солістка Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Наталія Заболоцька та інші. Зустрічі з цими людьми, проведення з ними виховних заходів національно-паріотичного напрямку відкривають для нас нові можливості для виховання наших гуртківців справжніми патріотами нашої Батьківщини, якими пишаємося ми і Україна.

Людмила Манчак
Читайте також: 

Додати новий коментар